ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο για το τέλος ακινήτων

image
Αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο για το τέλος ακινήτων

Την αποκοπή του τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) από το λογαριασμό ρεύματος της ΔΕΗ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο.

 

Με τη νέα ρύθμιση γίνεται πλέον σαφές (σύμφωνα και με την απόφαση 1972/2012 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας) ότι η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος θα μπορούν να προβαίνουν σε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος μόνον για άλλους λόγους (π.χ. μη εμπρόθεσμη εξόφληση του ποσού που αναλογεί στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, παραβίαση από πλευράς του πελάτη των συμβατικών του υποχρεώσεων κ.λπ.) και όχι κατά την περίπτωση μη πληρωμής μέρους ή όλου του τέλους ακινήτων.

Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα στους υπόχρεους του τέλους (κύριους ή επικαρπωτές) να ζητήσουν την αποκοπή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. από το λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος καταβάλλοντας στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός τους Εφορία τουλάχιστον την τρέχουσα και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες δόσεις του έτους 2012 ή, σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής αυτών, ποσού 50 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, το υπολειπόμενο ποσό του τέλους βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στο όνομα του υπόχρεου. Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων με ταυτόχρονη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Ακόμη, με τις νέες διατάξεις στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά από τυχόν επανυπολογισμό του τέλους του έτους 2011 σε σχέση με το τέλος που λογίστηκε με τα στοιχεία που ήταν γνωστά στη Δ.Ε.Η. κατά τη 17.9.2011, το ποσό αυτής θα επιστρέφεται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου Εφορία και όχι από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος.

Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να μπορεί να επιστραφεί η εν λόγω διαφορά και σε καταναλωτές οι οποίοι έχουν ήδη διακόψει την ηλεκτροδότηση του ακινήτου τους και δεν είναι πλέον πελάτες της ΔΕΗ ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος.

Πηγή


Κατηγορία δημοσίευσης : Νέα, Από την αγορά των ακινήτων
Ημερομηνία δημοσίευσης : 14/12/2012
 
επιστροφή